POZVOLNÉ OBNOVENÍ ČINNOSTI DDM OD 7. 12. 2020

07.12.2020 Milé děti, mladí přátelé a příznivci našeho školského zařízení.
 

Dovolte, abychom vás všechny co nejsrdečněji přivítali v domě dětí a mládeže. Velmi jsme se na vás všechny těšili a věříme, že tomu tak bylo i u vás. Po delší odmlce začínáme a nezaháleli jsme. Řadu  věcí se nám podařilo udělat. Zčásti jsme vymalovali, instalovali nové výukové obrazy, nápisy na schodiště i nové hrací prvky do areálu před domem. Moc vás všechny prosíme o shovívavost a trpělivost a doufejme, že rok 2021 bude rokem o něco lepším.
               Děkujeme vám všem za pochopení i za spolupráci při dodržování níže uvedených pokynů.
 
               S přáním krásných vánoc                                         
                                                                                              Dr. Jan Eichler, ředitel. 
Z rozhodnutí MŠMT ČR může naše zařízení obnovit pravidelnou zájmovou činnost
 
od pondělí 7. 12. 2020
 
za dodržování stanovených podmínek:
 
  • vstup do budovy bude umožněn účastníkům zájmového vzdělávání, lektoři a vedoucí kurzů vyzvedávají a předávají účastníky před hl. budovou
 
  • žádáme rodiče, aby se zdržovali v prostorách DDM jen po nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte předškolního věku)
 
  • všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky a to i během zájmového vzdělávání, pokud není udělena výjimka
 
  • účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla (viz dokument MŠMT Ochrana zdraví SVČ); jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ
 
  • při vstupu do budovy musí každý použít dezinfekci na ruce