Změna podmínek u provozu DDM od 24. května

20.05.2021

Od pondělí 24. května 2021 se mění podmínky pro činnost DDM Ústí n. L. a to následovně:

  • u skupin do 10 osob (včetně vedoucího) není nově třeba dokládat testování (ani náhradní dokladu, tj. čestné prohlášení, očkování, prodělání Covid19)
  • u skupin nad 10 osob se nadále dokládá testování (alt. jiný dokument - viz níže), skupina má max. 50 osob ve vnitřním prostoru, max. 100 osob venku
  • nadále se v DDM Ústí n. L. nosí respirátor (do 15 let příp. chirurgická rouška) a to i venku, ochranu dýchacích cest nemusí nosit děti do 2 let včetně, dále osoby při cvičení/sportu, příp. osoby, kterých se týkají stanovené zdravotní výjimky; platí i další opatření, např. dezinfekce rukou, sraz na určeném místě a čase, omezení vstupu rodičů a dalších osob do DDM, zákaz vstupu s příznaky akutního respiračního onemocnění, zákaz využívání šaten a sprch
  • další organizační upřesnění sdělí členům kroužku jeho vedoucí
Potřebné dokumenty (pro skupiny větší než 10 osob)
Účastník se prokáže, že
  1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
  2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nebo
  3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajůo léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látkyv případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
nebo
  1. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem
  2. u dospělých účastníků – prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Vzhledem k trvajícím omezením a charakteristice jednotlivých kroužků se nejedná o obnovení běžné výuky, ale otevření kroužků, kde to bude možné.

Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožníme účast na kroužku. DDM Ústí nad Labem testování nezajišťuje.


VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ:


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků Covid 19 a o testování (WORD) 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků Covid 19 a o testování (PDF)