Hygienická pravidla a protiepidemická opatření v DDM

06.09.2021 Hygienická pravidla a protiepidemická opatření v DDM Ústí nad Labem

Činnost kroužků a kurzů  není omezena, probíhá v učebnách za dodržování aktuálně platných hygienických opatření. Zájmové aktivity do 20 přítomných  osob probíhají bez respirátorů, roušek a povinnosti dokládat očkování nebo testování), 
Všechny účastníky žádáme o dodržování níže uvedených pravidel:
1. Povinnost zakrytí dýchacích cest při vstupu do budovy a ve společných prostorech, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ. 
Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením.
2. Používání dezinfekce, která je umístěna při vstupu do budovy, v učebnách a na sociálních zařízeních.
3. Omezení pohybu zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy, pokud to lze a dle pokynů vedoucích jednotlivých kroužků a kurzů. V případě, že je nutný doprovod  dětí na kroužek, omezit pobyt doprovodu uvnitř budovy na dobu nezbytně nutnou.