Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

 

1. Název

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena zřizovatelem Statutárním městem Ústí nad Labem a při své činnosti se řídí zřizovací listinou

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Velká Hradební 1025/19

400 01 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Velká Hradební 1025/19, vchod z Bělehradské ulice

400 01 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

pracovní dny 8:00 – 14:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

recepce: 475 210 861

ředitel: 475 209 922

4.5 Čísla faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

www.ddmul.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@ddmul.cz

4.8 Další elektronické adresy

reditel@ddmul.cz

5. Bankovní spojení

Česká národní banka: 3737411 / 0710

Bankovní účet slouží pro platby za zájmové vzdělávání, akce a táborové aktivity, dále také pro příjem plateb za hlavní a doplňkovou činnost.

V ojedinělých případech u jednorázových akcí je možná úhrada v hotovosti proti příjmovému pokladnímu dokladu.

6. IČ

75150131

7. DIČ

CZ75150131

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Aktuální rozpočet a rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen DDM).

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, platí pouze pro žádosti podané písemně.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Recepce DDM

info@ddmul.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli DDM) zřizovateli DDM – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 48/2005 sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č.    2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních…, v platném znění
 • zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mimimu, v platném znění
 • zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

nejsou

15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto (ceny uvedeny za jednotku):

a) náklady na pořízení listinných kopií:

–   cena za zhotovení jednostranné černobílé fotokopie formátu A4         2,10 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné černobílé fotokopie formátu A4          3,90 Kč

–   cena za zhotovení jednostranné černobílé fotokopie formátu A3         3,60 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné černobílé fotokopie formátu A3           6,60 Kč

–   cena za zhotovení jednostranné černobílé kopie pořízené tiskem formátu A4         1,80 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné černobílé kopie pořízené tiskem formátu A4          3,30 Kč

–   cena za zhotovení jednostranné černobílé kopie pořízené tiskem formátu A3         3,30 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné černobílé kopie pořízené tiskem formátu A3          6,00 Kč

–   cena za zhotovení jednostranné barevné kopie pořízené tiskem formátu A4         12,00 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné barevné kopie pořízené tiskem formátu A4          24,00 Kč

–   cena za zhotovení jednostranné barevné kopie pořízené tiskem formátu A3         24,00 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné barevné kopie pořízené tiskem formátu A3          48,00 Kč

b) náklady na pořízení kopie do elektronického záznamu

- skenování A4 nebo A3                                                  1,50 Kč

c) náklady na opatření technických nosičů dat

–   cena za 1 ks CD (v papírovém obalu)                       6,00 Kč

–   cena za 1 ks DVD  (v papírovém obalu)                    8,00 Kč

d) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

– cena za každou započatou 1 hodinu činnosti    140,00 Kč

Podrobný ceník je ke stažení zde: Sazebnik 

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

nejsou

16.2 Výhradní licence

nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 
Výroční zpráva 2017 
Výroční zpráva 2018 
Výroční zpráva 2019 


18. Schválený rozpočet na rok 2020

Rozpočet p.o. na rok 2020 

19. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na roky 2021 a 2022  

20. Očekávané plnění rozpočtu v roce 2019

Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2019 

21. Návrh rozpočtu p. o. na rok 2021 a Střednědobého výhledu p. o. na roky

Rozpočet p.o. na rok 2021 
Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2020 
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2022 a 2023 

Rozpočet na rok 2022 
Střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 
Očekávané plnění na rok 2021 


Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled na roky 2024-2025
Očekávané plnění na rok 2022   

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.