Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ

Projekt č. CZ. 1.07/1.3.49/02:0016 Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ je realizován v rámci projektu Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 Projekt se zabývá vzděláváním pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji. Cílem projektu je nabídnout pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení nabídnuto ucelené vzdělávání, které se týká výhradně školské problematiky. Vzdělávací aktivity projektu sledují profesní potřeby jednotlivých osob cílové skupiny. Inovativním prvkem je zpětnovazební proces, který je využit k zesílení nebo k akceleraci žádoucích jevů, získávání a transfer dobré praxe, které jsou realizovány formou workshopů, odborných konferencí a exkurzí.

 

Cílem projektu  – je prostřednictvím systému dalšího vzdělávání posílit adaptabilitu a flexibilitu lid. zdrojů ve školách a školských zařízení jako zákl. faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ÚK. Konkrétním sledovaným  cílem je zvýšení a rozšíření profesních znalostí nezbytných pro práci v ZUŠ a školském zařízení a to především u pracovníků DDM a vedoucích pracovníků. Cílem dopadu aktivit projektu na příjemce z řad pracovníků DDM i pedag. prac.ZUŠ je zkvalitnění výsledků práce v oblasti zájmového vzdělávání a výchovy. Sekundárním cílem je, prostřednictvím dosažením vysoké kvality práce prac. škol a zařízení, zvýšit motivaci žáků a dětí, působit na mladou generaci, aby docházelo k vytváření a upevňování morálních hodnot, ke zvyšování sociálních kompetencí dětí a mládeže, k dalšímu rozvoji dovedností, podporovat zvláště aktivity, které vedou k smysluplnému zapojení mladých lidí do volnočasových aktivit, a tím odvést jejich pozornost od únikových forem chování. Projekt se zaměřuje na CS pracovníci školských zařízení ZUŠ a DDM, která jako příjemci podpory stály v posledních období zcela stranou. 

 

Aktivitami vedoucími k dosažení cílů budou

-tvorba a realizace vzdělávacích kurzů 

-získávání a výměna zkušeností – workshopy a odborné konference 

-podpora spolupráce škol a zařízení pro zájmové vzdělávání a volný čas 

-aplikace metody dobré praxe – exkurze na odborná pracoviště 

Pro jedn. profesní skupiny CS budou připraveny ind. vzděl aktivity,které doplní jejich profesní kompetence a zvýší jejich kvalitu s ohledem aktuálního požadavku na změny vedoucí ke zkvalitnění metod, forem a obsahu neformálního vzdělávání. Bude podpořena výměna zkušeností a dobré praxe formou workshopů, konferencí a exkurzí.

Výstupem projektu budou nově vytvořené kurzy pro prac. a vedoucí prac. ZUŠ a škol. zařízení – 106 realizovaných kurzů, 1 200 účastníků vzdělávání, 5 odborných konferencí a jejich sborníků, 4 workshopy a sborníky dobré praxe, 7 exkurzí za dobou praxí v ČR a 3 exkurze zahraniční.

Partner projektuZUŠ Litvínov 

Partnerem je ZUŠ Litvínov, která je v úzkém kontaktu s ostatními uměleckými školami ústeckého regionu. ZUŠ Litvínov již v minulosti projevila opakovaný zájem o zvyšování kvality vzdělávání na své škole a potřebě dalšího vzdělávání na uměleckých školách obecně. Umělecké školy nemají vytvořený žádný systém vzdělávání v rámci kterého by pracovníci mohli a byli povinni neustále zdokonalovat své znalosti a dovednosti, seznamovali se snovými metodami práce a využívali jich ve své profesní praxi. ZUŠ připravují své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost. Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů ČR a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.
 

 

V současné době jsou ZUŠ již zařazeny mezi školská zařízení, byl jim vrácen původní statut školy. Ale nejsou školou počátečního vzdělávání, proto se na pedagogické pracovníky ZUŠ nevztahují možnosti, které mají pedagogové ostatních škol zařazených do počátečního vzdělávání.
 
PRACOVNÍ SETKÁNÍ  PRACOVNÍKŮ DDM V ROCE 2016

1. 27.6.2016 - V DDM A ZpDVPP

 

Téma setkání:
 

  • Informace o problematice SVČ na MŠMT

  • Nabídka vzdělávacích akcí

  • Vzájemná výměna informací o zájmovém vzdělávání v ÚK

  • Možnost dalšího vzdělávání pracovníků

  • Udržitelnost projektu


Zhodnocení průběhu setkání:
           
Setkání se konalo v prostorách DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem. Pro účastníky bylo připraveno drobné občerstvení a káva s čajem. Účastníci byli informováni o problematice zájmového vzdělávání a o novinkách na MŠMT, dále také o plánovaných kurzech vzdělávání.

V druhé části byl prostor pro diskuzi. Účastníci se bavili o přípravách letních aktivit, problémech, se kterými se setkávají při jejich přípravě. Kladně se zhodnotily kurzy, které náš DDM nabízí pro pedagogy z Ústeckého kraje.


2. 19.9.2016 - v DDM a ZpDVPP
 
Téma setkání:
  • Informace o problematice SVC, DDM na MŠMT
  • Nabídka vzdělávacích akcí
  • Vzájemná výměna informací o zájmovém vzdělávání v ÚK
  • Možnost dalšího vzdělávání pracovníků
Zhodnocení průběhu setkání:
           
Setkání se konalo v prostorách DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem. Pro účastníky setkání bylo připraveno drobné občerstvení a káva s čajem. Účastníci byli informováni o problematice zájmového vzdělávání a o novinkách na MSMT, dále pak o plánovaných kurzech vzdělávání, o akreditovaných kurzech, které naše zařízení pro pedagogy z Ústeckého kraje nabízí.
V druhé části byl prostor pro diskuzi. Účastníci kladně zhodnotili kurzy, které náš DDM nabízí pro pedagogy z našeho kraje. Chválili převážně flexibilitu nabízených kurzů, pečlivost připravených materiálů, kvalitu lektorů.
Setkání bylo příjemné, účastníci si též stihli vyměnit zkušenosti z různých kurzů.
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.