Pravidla a řády

Provozní řád Stadionu mládeže Ústí nad Labem, Skorotická 643

 1. Areál je otevřen pro veřejnost dle otevírací doby stadionu, která je vyvěšena u hlavní brány a zveřejněna na www.stadion.ddmul.cz
 2. Sportoviště a přilehlé prostory jsou ve správě Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem. Nejsou veřejným prostranstvím a zájemci je mohou navštěvovat pouze při otevření Stadionu mládeže a po zaplacení poplatku dle ceníku.
 3. Sportoviště smí být používáno pouze v souladu s tímto provozním řádem.
 4. Sportoviště smí být používáno pouze ke sportům, ke kterým bylo vybudováno, a to tenisu, volejbalu, házené, nohejbalu, kopané, košíkové a florbalu, hokejbalu, beachvolejbalu.
 5. V době pobytu se na sportovišti a v jeho bezprostřední blízkosti musí každý chovat tak, aby nezpůsobil škodu na obecním ani na soukromém majetku.
 6. K provozování všech druhů povolených sportů musí být používáno sportovního nářadí, sportovních pomůcek, sportovního oděvu a obuvi, které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním účastníkům na sportovišti.
 7. Sportoviště si může pronajmout občan (dále nájemce) starší 18 let! Za sportující děti a mládež do 18 let zodpovídá osoba, která si sportoviště pronajala. Ta také musí být po celou dobu pronájmu přítomna na sportovišti!
 8. Provozovatel (nebo pověřená osoba) je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště a v odůvodněných případech i přerušit právě probíhající provoz.
 9. Za ochranu majetku zodpovídá konkrétní osoba, která si sportoviště na určitý termín zadala a zaplatila pronájem.
 10. Občan či občané, kteří mají pronajaté sportoviště, nesmí být v daný termín jakkoliv omezováni jinými občany.
 11. Zjistí-li nájemce při příchodu na sportoviště jakékoliv závady, nezačne sportoviště užívat a tyto skutečnosti ihned oznámí provozovateli (popřípadě pověřené osobě). V případě, že tak neučiní, nese odpovědnost za škody, které byly způsobeny před nástupem nájemce na sportoviště. Toto může sdělit i telefonicky provozovateli (popřípadě pověřené osobě).
 12. V případě nejasností či sporu nepřevezme nastupující nájemce sportoviště. Tím zůstává zodpovědnost na posledním zapsaném nájemci.
 13. Nájemce se smí buď sám, nebo se svými společníky zdržovat na sportovišti pouze po dobu, na kterou má sjednaný a zaplacený nájem.
 14. Na případné již existující poškození bude nájemce předem upozorněn provozovatelem (popřípadě pověřenou osobou).
 15. Osvětlení sportoviště musí být používáno v souladu s bezpečnostními předpisy a účelně. Nájemce zodpovídá za ekonomické využití a zamezí tomu, aby osvětlení bylo bezdůvodně rozsvěcováno a zhasínáno.
 16. Každý nájemce dostane při zaplacení nájmu za využití sportoviště doklad o zaplacení.
 17. Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržování tohoto provozního řádu může mít za následek odepření dalšího pronájmu konkrétní osobě nebo skupině osob.
 18. Zájemce o hru se přihlásí u správce a ten mu přidělí hřiště nebo kurt a dobu hraní. Pořadí je dáno dobou ohlášení u správce.
 19. Hrát může pouze osoba s permanentkou nebo osoba, která má stvrzenku o zaplacení příslušného hracího poplatku. Výše poplatků je určena ceníkem a je vyvěšena na informační tabuli.
 20. Pro hru musí být hráč přiměřeně oblečen a musí mít obuv vhodnou pro hru na umělém povrchu. Nepřipouští se zejména obuv se vzorkem ničícím umělý povrch. O vhodnosti rozhoduje správce.
 21. Běžná délka hrací doby pro jedno obsazení kurtu jsou 2 hodiny, minimální hrací doba je 1 hodina. Jinou dobu lze dohodnout se správcem, ale pouze v celých 1/2 hodinách. Pokud nejsou dvorce plně obsazeny, nebo nejsou další zájemci o hru, hrací doba není omezená.
 22. Při pobytu na kurtu nesmí hráči rušit hru na sousedních dvorcích. V případě nevhodného chování mohou být hráči vykázáni z kurtu správcem, a to bez vrácení hracího poplatku. Přítomnost diváků je možná pouze na vyhrazených místech mimo hrací plochu.
 23. Hráči si mohou ukládat svůj majetek v pronajatých skříňkách po zaplacení zálohy na klíč – 50 Kč, která bude po skončení vrácena výměnou za klíč.
 24. Pokud si nájemce pronajme hřiště i s šatnou a ztratí od ní klíče, platí poplatek 200 Kč.
 25. Vstup do areálu je pouze na vlastní nebezpečí. Majitel neodpovídá za škodu na majetku či za újmu na zdraví, ke kterým došlo v areálu.
 26. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu Stadionu mládeže. Na dodržování provozního řádu dohlíží správce, který rozhoduje ve sporných případech.

V celém areálu platí:

 • Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Vjezd povolen po dohodě se správcem, pouze pro zásobování nebo na zvláštní povolení se souhlasem Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem. K parkování je určeno výhradně venkovní parkoviště. Je zakázáno parkovat před hlavní branou vjezdu na stadion.
 • Zákaz vstupu psů a jiného domácího zvířectva.
 • Zákaz rozdělávání ohně v celém areálu mimo vyhrazené prostory.
 • Zákaz kouření v celém areálu.

V Ústí nad Labem 20. 1. 2005


Provozní řád Skateparku na Stadionu mládeže

 • Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15 let. Děti ve věku 6-15 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby pověřené starší 18 let.
 • Překážky – skatepark je možno používat za přítomnosti minimálně dvou osob, z nichž pouze jedna osoba může provádět jízdu ve skateparku.
 • Skatepark je vhodný pro jízdu pouze na skateboardu, in-line bruslích a BMX kole.
 • Každý aktivní účastník mladší 15 let musí bezpodmínečně používat při jízdě ve skateparku ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů).
 • Při jízdě v bowlu je podmínkou použít ochrannou helmu, pro všechny věkové kategorie.
 • Všechny osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí.
 • Pohyb ve skateparku na jízdních kolech je zakázán (s výjimkou kol BMX podle DIN 79105).
 • BMX kolo pro použití ve skateparku musí být vybaveno plastovými koncovkami na řidítkách a plastovými pegy.
 • Všechny osoby se musí chovat ohleduplně, aby nezpůsobili svým chováním sobě ani ostatním návštěvníkům úraz či jinou škodu.
 • Do skateparku je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu nebo ve stavu pod vlivem omamných či psychotropních látek.
 • Každý návštěvník je povinen udržovat skatepark a jeho okolí v čistotě a pořádku. Je zakázáno úmyslně poškozovat plochu, překážky či vybavení skateparku.
 • V případě zjištění závady v prostoru skateparku jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit provozovateli skateparku.
 • V případě úrazu je u provozovatele k dispozici lékárnička první pomoci.
 • Skatepark je otevřen dle otevírací doby Stadionu mládeže.
 • Poplatek za užívání skateparku se řídí ceníkem Stadionu mládeže.

Skatepark je uzavřen a nezpůsobilý provozu:

 • v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami
 • v zimních měsících (sněhová pokrývka, náledí).


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.