GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) pro DDM a ZpDVPP, Ústí n. L., p. o. jmenován:


Bc. Jaroslav Černý
kontakt e-mail: poverenec@ddmul.cz.
Prostřednictvím uvedeného pověřence můžete uplatňovat svá práva vůči DDM a ZpDVPP, Ústí n. L., p. o. v oblasti GDPR.
 
 
Informace o zpracování osobních údajů

s účinností od 25.5.2018

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále DDM a ZpDVPP) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje klientů DDM a ZpDVPP.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí o nakládání s osobními údaji. Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vaší/Vašeho dítěte v zájmovém vzdělávání a po skončení budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (Oba dokumenty k dispozici v DDM a ZpDVPP).

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po DDM a ZpDVPP přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností DDM a ZpDVPP či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.

Kontaktní údaje správce: adresa: Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, 400 01
                                         e-mail: reditel@ddmul.cz
                                         tel. 724 101 150

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Jaroslav Černý
                                             e-mail: poverenec@ddmul.cz


Zpracování osobních údajů ze zákona

DDM a ZpDVPP při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a samozřejmě při takovém zpracování, které je nutné pro plnění zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:

- vedení povinné dokumentace školského zařízení (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školském zařízení ve smyslu § 29 Školského zákona;
- zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v informačním systému Domeček (dále jen IS Domeček) a dále manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky). IS Domeček je provozován na serverech umístěných v datacentru v Praze – Malešicích. Data z IS Domeček nejsou směrována nikam mimo EU ani mimo ČR. Servery, na kterých IS Domeček běží, jsou v majetku provozovatele IS Domeček a nejsou sdílené jinými provozovateli jiných systémů.

Zpracované osobní údaje budou v omezeném rozsahu předány pro účely zákonných povinností DDM a ZpDVPP zřizovateli DDM a ZpDVPP (Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, popř. dalším, např. Ústecký kraj, Česká školní inspekce, MŠMT).

DDM a ZpDVPP žádné osobní údaje nepředává do zemí mimo EU. Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci mezinárodní spolupráce (např. soutěže, akce, tábory, projektové aktivity s dětmi a mládeží).


Souhlas se zpracováním osobních údajů

DDM a ZpDVPP má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracování osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobníc údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do zájmového útvaru, na tábor či akci DDM a ZpDVPP). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese DDM a ZpDVPP, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu, příp. do datové schránky.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.