SRPD

Sdružení rodičů a přátel Domu dětí a mládeže, z. s.
Brněnská 1310/8
400 01  Ústí nad Labem
IČ: 43225896
Datum vzniku: 1. 10. 1991
kontakt: ddm.ul@volny.cz, 475 210 861

——————————————————————

Sdružení rodičů a přátel Domu dětí a mládeže, z. s. (SRPD) je nestátní neziskovou organizací, jejíž činnost je velmi úzce spjata s činností Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o. (DDM).

SRPD se především aktivně podílí a spolufinancuje řadu otevřených akcí pro veřejnost, zpravidla pro registrované členy zájmových útvarů DDM (ZÚ), zabezpečuje materiální zázemí jednotlivých ZÚ a velmi úzce spolupracuje s vedoucími pedagogickými pracovníky DDM.

Příspěvky na činnost spolku odvádějí rodiče na účet č. 2202228272 / 2010 dle instrukcí jednotlivých vedoucích ZÚ.

Poslední schůzka Rady rodičů proběhla 6. 10. 2022 v 16:00 hodin v ředitelně. Následující schůzka je v plánu 15. 12. 2022 od 16:00 hodin v ředitelně. Máte-li zájem, rádi Vás na schůzce uvítáme. Svou předběžnou účast, prosím, nahlašte předem na e-mail cerny@ddmul.cz.

——————————————————————

Stanovy sdružení

ČI. I
Název a sídlo
Sdružení rodičů a přátel DDM, z. s. (dále jen „SRPD") má své sídlo na adrese Brněnská 1310/8, 400 01 Ústi nad Labem. IČ: 43225896

Čl. II
Účel spolku
Cílem SRPD je finanční, materiální a společenská podpora Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „DDM“), práce s dětmi a mládeží, spolupráce rodičů a DDM.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost SRPD směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován těmito hlavními činnostmi:

 1. Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče.
 2. Spolupráce s DDM při zajišťování akcí.
 3. Finanční podpora aktivit DDM (soutěže, táborová činnost, výlety, semináře apod.).
 4. Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení kluboven, sálů a dalších prostor DDM, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možnosti SRPD.
 5. Seznamování vedení DDM s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich vyřizování.
 6. Aktivní spolupráce s jinými organizacemi při zajišťování aktivit pro děti, mládež a dospělé.
Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s DDM a jinými organizacemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Čl. IV
Vedlejší činnost spolku
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. V
Členství ve spolku
 1. Členem spolku mohou být občané starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociální zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, kteří souhlasí se stanovami spolku.
 2. Členem spolku se může stát každý z rodičů nebo zákonných zástupců dětí navštěvujících Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
 3. Osoby uvedené v bodě V/2 a V/3 projevili souhlas se členstvím ve spolku dle stanov zaplacením členského příspěvku.
 4. Čestné členství:
  1. čestným členem se stává fyzická osoba, která může svým profesním zaměřením pomoci spolku naplňovat jeho cíle,
  2. čestným členem se automaticky stává každý pedagogický pracovník DDM po dobu svého pracovně-právního vztahu s DDM,
  3. čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové,
  4. čestný člen je zproštěn placení příspěvků.
 5. Členství v SRPD zaniká:
 1. oznámením člena o vystoupení ze SRPD,
 2. neuhrazením členského příspěvku na další období,
 3. vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku dle těchto stanov.
 4. úmrtím nebo prohlášením člena za mrtvého.
Čl. VI 
Práva a povinnosti členů
1.   Členové SRPD mají právo
 1. podílet se na činnosti SRPD,
 2. svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti SRPD,
 3. být pravidelně a zevrubně informováni o činnosti všech orgánů SRPD,
 4. účastnit se jednání orgánů SRPD a navrhovat zástupce do orgánů SRPD,
 5. vystoupit stanoveným způsobem ze SRPD.
 1. Členové SRPD mají povinnost
 1. dodržovat stanovy SRPD,
 2. hradit odsouhlasené členské příspěvky.
Čl. VII
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
 
 1. Členská schůze
 2. Rada
 3. Předseda
Čl. VIII
Členská schůze
 1. Nejvyšším orgánem SRPD je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se SRPD, zejména:
 1. schvaluje stanovy SRPD a změny těchto stanov,
 2. volí členy Rady a odvolává je, volí předsedu a odvolává jej,
 3. schvaluje zprávu o činnosti SRPD,
 4. určuje a schvaluje strategický plán spolku,
 5. stanovuje výši a splatnost členských příspěvků,
 6. rozhoduje o zániku SRPD.
                   Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu SRPD.
 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou SRPD podle potřeby, nejméně však jednou ročně, dle příslušného ustanovení zákona.
 2. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí Rady.
 3. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů SRPD. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů SRPD, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Pokud se tento počet nesejde ani 30 minut po ohlášeném začátku jednání členské schůze, je zasedání členské schůze ukončeno a Rada může postupem podle §257 občanského zákona svolat náhradní jednání členské schůze.
 4. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
 5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen SRPD zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
    Čl. IX
Rada SRPD
 1. Rada SRPD je výkonným orgánem členské schůze, která řídí činnost SRPD v době mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly členskou schůzí uložené.
 2. Rada se skládá z předsedy a členů, v celkovém počtu 5 osob.
 3. V čele Rady SRPD stojí předseda a řídí její činnost. Předsedu volí ze svých členů Rada SRPD. Jeho mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového předsedy. O případné předčasné volbě předsedy může rozhodnout členská schůze SRPD.
 4. Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že tento nemůže svoji funkci vykonávat, zastupuje pověřený člen Rady SRPD.
 5. Rada SRPD je volena členskou schůzí. Její mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nové rady. O případném odvolání a volbě nového člena rady může rozhodnout členská schůze.
 6. Rada se při své činnosti řídí stanovami schválenými SRPD. Jednání Rady SRPD jsou otevřená členům SRPD, tzn., že tito mají právo se jednání zúčastnit, aniž by do průběhu jednáni jakkoliv zasahovali.
 7. Rada SRPD může zřizovat pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, pověřovat je úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost.
Čl. X
Předseda
1.   Předseda je statutárním orgánem SRPD, který je oprávněn za něj jednat ve všech         věcech.
2.   Předseda je povinen:
 1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VIII těchto stanov,
 2. vést řádně seznam členů spolku.
3.   Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy rady, příp. na             další členy či zaměstnance spolku.

Čl. XI
Majetek a hospodaření
1.   Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosů svého majetku.
2.   Veškeré získané prostředky musí sloužit k financování činností naplňujících poslání        a cíle spolku. Nesmí být používány k obohacování fyzických a právnických osob a   výjimku z tohoto ustanovení činí řádná mzda či odměna sjednaná na základě   platných smluv.
3.   Za řádnou správu, evidenci a údržbu majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu           dle vnitřních předpisů spolku.
4.   V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou   právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 
Čl. XII
Závěrečné ustanovení
 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské          schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.